จัดงานศพ

บทความ > ประวัติความเป็นมาของ เครื่องปั้นดินเผาแบบศิลาดล

        เครื่องปั้นดินเผาศิลาดล เป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดหนึ่ง ที่มีการเคลือบผิว การทำเครื่องปั้นดินเผาศิลาดล เป็นภูมิปัญญาไทยที่ได้สั่งสม และสืบทอดกันมายาวนาน โดยบรรพบุรุษเชิงช่างจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่สมัยสุโขทัย และอยุธยามาจนถึงทุกวันนี้ เครื่องปั้นดินเผาศิลาดล เป็นสิ่งธรรมชาติล้วนๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาของช่างโบราณ ในการนำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาผสมผสานกันเป็นเครื่องปั้นดินเผาศิลาดล ด้วยการใช้ดิน ไฟ และขี้เถ้า มาหลอมรวมกัน เป็นภาชนะที่มีความสวยงาม และแข็งแกร่งดุจหิน นับว่าเป็นภูมิปัญญาไทย ที่มีคุณค่าทางด้านความสวยงาม และด้านหัตถศิลป์ ควรได้รับการอนุรักษ์ และถ่ายทอดแก่บรรพชนรุ่นหลังต่อๆไป
    เครื่องปั้นดินเผาศิลาดล ได้มีการพัฒนารูปแบบ ลวดลาย และกรรมวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาศิลาดล จากแบบดั้งเดิมแต่ครั้งโบราณ เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติล้วนๆ และเอกลักษณ์สำคัญเฉพาะตัว ของเครื่องปั้นดินเผาศิลาดล นั่นคือ มีสีเขียวไข่กา ผิวเนื้อแตกลายงา  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือ โดยอาศัยประสบการณ์ ความชำนาญ และจินตนาการของผู้ผลิต เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติล้วนๆ ไม่มีสารเคมีเจือปน ทำให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทั้งเป็นของตกแต่งบ้าน และใช้ในชีวิตประจำวัน